REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu prowadzonego przez Sprzedającego     

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

§ 1 Wymagania techniczne
§ 2 Definicje
§ 3 Zasady ogólne
§ 4 Składanie zamówień
§ 5 Koszty i termin wysyłki
§ 6 Płatności
§ 7 Odbiór towaru
§ 8 Odstąpienie od umowy
§ 9 Procedura reklamacji
§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
§ 11 Postanowienia końcowe


Sprzedającym jest:

„Wełna i Bawełna" Irena Karlińska podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Czernika 12 lok. 169 pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7281437197 REGON 360177024
Tel 693 866309

Kontakt z Działem Obsługi Sklepu Internetowego można uzyskać:

- pod numerem telefonu: +48 693866309 ( pn-pt 12.00-16.00)
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@welnaibawelna.pl
- korespondencyjnie  (ul. 6 sierpnia 25 lok.3U 90-616 Łódź)

§ 1 Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący)
– Kupującym w Serwisie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Konsument
– Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedmiot transakcji
– Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową

Towar
– rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Produkt
– Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie Internetowym.

Umowa Sprzedaży
– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Serwis Internetowy  (Serwis, Sklep,  Sklep  Internetowy) 
–  serwis za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.

Strona
– Usługodawca i Klient.

Strona Serwisu
– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem : www.welnaibawelna.pl

Zamówienie
– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§ 3 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sprzedający prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.  
Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia w Serwisie przyjmowane są przez stronę internetową.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne,

Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.

Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie. Poprzez wejście na podany w wiadomości link Klient potwierdza autentyczność danych billingowych oraz specyfikację zamówionego towaru.

§ 5 Koszty i termin wysyłki

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Orientacyjny termin przygotowania towaru do wysyłki wynosi około 3dni roboczych.

Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej In Post oraz firmy kurierskiej DPD. Istnieje również możliwość odbioru osobistego pod adresem ul. 6 sierpnia 25 lok. 3U 90-616 Łódź po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości na adres mailowy : info@welnaibawelna.pl

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym  (zwykle 1-2 dni robocze).

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy  (wysyłki) określonymi  poniżej. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

Zgodnie z art. 543¹ Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§ 6 Płatności

Na sprzedany Towar Sklep wystawia  rachunek zgodnie z dyspozycją złożoną przez Klienta.
Warunkiem przystąpienia przez sklep do realizacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty na jeden z podanych niżej sposobów:
            a) przelewem na konto nr 78 1910 1048 2272 7115 1794 0001
            b) za pośrednictwem platformy dotpay ( przelewy online, karty płatnicze Visa oraz Mastercard )
            c) za pobraniem.

§ 7 Odbiór towaru

Dostawy są realizowane na terytorium RP oraz w zasięgu 30 krajów Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące przesyłek międzynarodowych Classic DPD  dostępne pod adresem: 

https://www.dpd.com.pl/Produkty-i-uslugi/Uslugi-miedzynarodowe/Standardowy-serwis-miedzynarodowy

Istnieje możliwość osobistego odebrania towaru w Łodzi przy ul. 6 sierpnia 25 lok. 3U

Przed odebraniem przesyłki od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy nie przyjmować przesyłki oraz zalecamy wypełnić protokół szkody dostępny u kuriera a następnie skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 8 Odstąpienie od umowy

[Ograniczenia prawa odstąpienia od umowy] 14 dniowe prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 9 Procedura reklamacji

Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

§  11 Postanowienia końcowe

Sklep internetowy  stosuje Kodeksu dobrych praktyk, o którym jest mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

Informacje, opisy oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
Data opublikowania regulaminu 14.09.2015

Kodeks Dobrych Praktyk

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacja towarów